تامین کیت‌های تشخیص کرونا برای دانشگاه‌های علوم پزشکی هرمزگان و بوشهر