همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی با اساتید دانشگاه علوم پزشکی