شهرخبر

شهرزاد کمال زاده این عکس را به اشتراک گذاشته و در توضیح آن نوشت:

خودت را به خودت اثبات کن نه دیگران...