شهرخبر

نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت:

دوران کودکی ، دورانی با هزاران دلیل برای شادی .

ای کاش برمیگشت ، ای کاش دوباره همان حال بود و همان لحظه ها ، و بزرگترین دغدغه که مبادا مادر دستم را رو کند یا پدر بفهمد

خوشا آن روزگاران