هشدار رییس علوم پزشکی اهواز درباره یک گرفتاری بزرگ