رتبه بندی سال 1400 دانشگاه‌های علوم پزشکی با محوریت مدل شش وجهی تعالید