پست قابل تامل شهرزاد کمال زاده /عکس

شهرزاد کمال زاده این تصویر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت: 

پست قابل تامل شهرزاد کمال زاده /عکس

 آنانکه دستی را که نان شان می داد ،گاز گرفتند محکوم اند به بوسیدن پاهایی که لگدشان می زند