واریزهزینه‌های دارو وملزومات پزشکی به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی