احساس رضایتمندی شهرزاد کمال زاده /عکس
شهرزاد کمال زاده تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این

بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خویش 

مولانا

شهرزاد کمال زاده