گاز مدارس تهران با وجود بدهی 15.5 میلیارد تومانی قطع نشده است