تقدیر از ۳۰ استاد و پژوهشگر برتر در حوزه علوم پزشکی