سند علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی/ تمدید ریاست روسای فرهنگستان های علوم ، علوم پزشکی و فرهنگ و ادب فارسی