هدف از تدوین سند جامع علمی، دفاعی و امنیتی، استفاده از ظرفیت های موجود در مراکز علمی و فناوری کشور است/ تمدید ریاست روسای فرهنگستان های علوم ، علوم پزشکی و فرهنگ و ادب فارسی