زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون‌های علوم پزشکی مشخص شد