مشکلات فکری و وریا غفوری برطرف شد ؟ خبری مهم از تمرین استقلال