ادعای جنجالی رسانه داخلی درباره وریا غفوری ؛ مقصد بعدی کاپیتان کجاست؟