️ دستور وزیر بهداشت برای آماده باش کادر فوریت های پزشکی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی این سه استان