پشت پرده غیبت مهدی قائدی و وریا غفوری در تمرینات از زبان محمود فکری