سرنوشت وریا غفوری و شش ستاره دیگر استقلال پس از ماندنی شدن فکری