شایعه عجیب در اطراف استقلال ؛ ماجرای حضور وریا غفوری و یزدانی در لیست مازاد