(آمار) عملکرد پرحرف و حدیث وریا غفوری برابر سپاهان!