اقدام عجیب محمود فکری ؛ مربی خارجی بود به وریا غفوری و رشید مظاهری بازی می‌داد؟