رسالت صندوق حمایت این است که اجازه ندهد غبار فراموشی بر چهره پیشکسوتان بنشیند