کره شمالی بدنبال گسترش روابط دوستانه با روسیه و چین است