سی‌بی‌اس | اعضای کابینه ترامپ در فکر برکناری او هستند | طبق قانون، اگر کابینه تشخیص دهند که رئیس جمهور به لحاظ جسمی یا روانی دیگر قادر به هدایت امور نیست، می‌توانند امور را به معاونش بسپارند