«دست دعا، چشم امید»، برداشتی متفاوت از مناجات امام سجاد (ع)