کمال کامیابی نیا به دنبال حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس مقابل ذوب آهن