بررسی پنالتی‌های طارمی و تداوم حضور در ترکیب اصلی پورتو