بایدن، فرد پیشنهادی خود برای مقام ریاست پنتاگون را معرفی کرد