تصاویر | جاسازهای عجیب قاچاقچیان شیشه؛ از لباس عروس تا توپ