اردوغان از تلاش عربستان برای میزبانی گروه جی ۲۰ تشکر کرد