این زن مهمترین گزینه بایدن برای ریاست پنتاگون است/عکس