رئیس جمهور آمریکا دموکرات باشد یا جمهوریخواه تاثیری در موضوع فلسطین ندارد