وزیر دفاع آلمان: وضعیت پس از انتخابات در آمریکا انفجاری است