توصیف وزیر دفاع آلمان از وضعیت پس از انتخابات در آمریکا