ترکیب غذای حاوی کلسترول و هوای آلوده چه بلایی سرمان می آورد؟