«فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟»|6 مزیت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در ایران