سعد الحریری: دنبال تشکیل دولتی متشکل از افراد متخصصِ غیرحزبی هستم