توصیه وزارت بهداشت درباره خطر تشدید کرونا در شهرهای با هوای آلوده