خطر تشدید کرونا در شهرهای با هوای آلوده و توصیه وزارت بهداشت