آلمان: با آمدن ترامپ روابط فراآتلانتیک پیچیده‌تر شده است