اجرایی برای بقاء تئاتر/ اندک نفس‌های سخت این هنرنمایشی در هوای آلوده به کرونا