گزارش تصویری از تشیع پیکر شهید هراچ هاکوپیان در استان اصفهان