مشکلات ارتباطی شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان بررسی شد