رهبران جی ۲۰ در نشست آتی جنایات «بن سلمان» را نادیده نگیرند