ضرورت مدیریت فضای مجازی/ اولویت با اتمام شبکه ملی اطلاعات است