واکنش سخنگوی وزارت خارجه به اجرا نشدن گام چهارم کاهش تعهدات برجام