در صورت تداوم وضعیت قرمز، مدارس تهران غیرحضوری دایر می‌شوند