ویدئویی هولناک از مادر لبنانی و سه فرزندش در حادثه انفجار بیروت