تحلیل نویسنده روسی از نقش رژیم صهیونیستی در انفجار بیروت